Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

07-10-2018 | De I Tjing dansen- Boek der Veranderingen
Inschrijven

De I Tjing- het boek der Veranderingen dansen

DANS HET ORAKEL

 

De 'I Tjing is een heilig, Chinees wijsheidsboek dat al meer dan 3000 jaar bestaat.
Het is al sinds de oudheid gebruikt als een orakel. Het is gebaseerd op de observatie van natuurwetten en van het leven, op de perfecte integratie van de krachten van de Hemel en van de Aarde, namelijk de spirituele en materiële krachten in het universum.
Het lezen van I Ching vraagt om een andere kijk op de wereld: het vereist grote bescheidenheid en bereidheid om af te zien van het gebruik van onze westerse logica, lineaire redenering, analytische wetenschap. Het vraagt om een open ruimte voor een poëtische visie van de schepping - te zien als een oneindig netwerk- waar alles met elkaar verbonden is.
Elk moment dat we leven is van korte duur en is veranderlijk. Alle variëteit is eenvoudig een manifestatie van de grote eenheid van het universum, die alles omvat wat bestaat.


De I Tjing beschrijft als het "Sublieme Succes" het feit dat we onderweg zijn - in de TAO zijn - onze essentie nastreven van de integratie van onze identiteit of met andere woorden, te beseffen wat we geboren zijn om te 'zijn'.
 

Waarom de 'I Tjing dansen?
Het doel van Biodanza is precies hetzelfde, namelijk de integratie van identiteit. Biodanza faciliteert dit traject door dans en vivencia, dat op een onbewust niveau werkt, en synchroon loopt met de krachten van het leven. Biodanza stelt door resonantie met de oorspronkelijke kosmische bronnen, aanwezig in elk levend wezen, voor, dat elke deelnemer deze resonantie in zichzelf ontmoet en vollediger leeft.

En door de dans zullen we moeiteloos de betekenis van het antwoord ontvangen, als een totale emotie, als een cenesthetische openbaring! Hierdoor is het antwoord niet iets alleen mentaal maar iets dat beleefd, en op dat moment geleefd!

 

 Waarom de 'I Tjing raadplegen?

Van oudsher willen we graag weten in welke veranderingsprocessen we zitten en in hoeverre we ons daarin optimaal gedragen, en we kunnen de I Tjing lezen of raadplegen om daarachter te komen, dit kunnen we doen als hulpmiddel om de zelfkennis uit te breiden. 

 

Hoe kwam Rolando bij het creëren van deze extensie.
In de vele jaren Biodanza heeft Prof. Rolando Toro niet te classificeren verschijnselen waargenomen: snelle veranderingen in de existentiële oriëntatie, waarnemingen, telepathie, enz. déze verschijnselen toonden een kracht die buiten de kennis van de wetenschap staat.


Met dit uitgangspunt heeft Rolando en met dat wat de Biodanza deelnemers hem aangaven workshops gecreëerd die hij het "Onderzoek naar het Onbekende" noemde.

Deze workshops werden dus ontwikkeld om contact te maken met de onbewuste psychische krachten die deel uitmaken van het  collectieve onbewuste, met andere woorden het geheugen van de mens. 

Als onderdeel van dit onderzoek is de workshop De I Tjing – het Boek der Veranderingen dansen, ontstaan.
 

Biodanza stelt ons in staat om in harmonie met het universum te treden, daarin ligt haar genezende kracht en existentiële revalidatie. Dans en bewegingen resoneren daarmee op de universele levensenergiepatronen.
 

Voorwoord van C.G. Jung

In het voorwoord van de Wilhelm-vertaling schrijft Jung: “De I Tjing biedt zich niet aan met bewijzen en klare resultaten: het maakt geen ophef van zichzelf en het is niet gemakkelijk te benaderen. Als een deel van de natuur wacht het tot het ontdekt wordt.

Het leurt niet met feiten of macht, maar voor hen, die streven naar zelfkennis, naar wijsheid –als er zoiets bestaat- is het wellicht het juiste boek. Voor de één zal de geest, die het doordringt, zo klaar zijn als de dag, voor een ander wazig als de schemering, voor een derde duister als de nacht.

 

Wie er niet voor voelt, hoeft het niet te gebruiken. Het werk verwijst naar de kosmische bewegingspatronen waarvan de mens onderdeel is. 

 

                    

 

Praktisch: Pen, papier en 3 dezelfde munten meebrengen, de I Tjing als je hem thuis hebt. We werken met de vertaling van Richard Wilhelm.

ENKELE TIPS voor het stellen van de vraag: 
• Probeer de essentie samen te vatten en maak de vraag niet te ingewikkeld.  
• Stel de vragen die op dit moment belangrijk zijn. 
• Stel geen vragen over anderen, d.i. inbreuk op de privacy.  
• Je kunt vragen over de toekomst stellen maar bedenk dat je de toekomst zelf in handen hebt. De toekomst staat nooit vast maar de I Tjing zal een richting aangeven waarin het gaat als er niets aan de situatie veranderd wordt.
 

De synchroniciteit en resonantie met de universele patronen geeft de kosmische dimensie van het menselijk bestaan- haar transcendente eenheid en cohesie met het leven- weer.” Rolando Toro Araneda

 

 

*****

The 'I Ching is a holy book, a book of Chinese wisdom that exists from more than 3000 years. It has been used since ancient times as an oracle. It is based on the observation of laws of nature and of life and on the perfect integration of the forces of the Heaven and of the Earth, namely, the spiritual and material forces in the universe.

The reading of I Ching involves a change in the way of looking at the world: it requires great humility and a willingness to refrain from using our Western logic, linear reasoning, analytical science, and open spaces for a poetic vision of creation seen as an infinite network where everything is interconnected.

Every moment we live is short lived and changeable. All the variety is simply a manifestation of the great unity of the universe, which includes everything that exists. The I Ching describes as "Sublime Success" the fact that we are on the way - in the TAO - in the pursuit of our essence, of the integration of our identity, or in other words, to realize what we were born to be.

 

Why dancing the 'I Ching? The purpose of Biodanza is exact the same, namely, the integration of identity. 

Biodanza facilitates this journey through dance and vivencia, acts on an unconscious level, synchronously with the forces of life. Biodanza, through the resonance with the cosmic sources, original, present in every living being, proposes that each participant meets this resonance inside himself and lives more fully. 

Who is Richard Wilhelm? The West's foremost translator of the I Ching. Richard Wilhelm thought deeply about how contemporary readers could benefit from this ancient work and its perennially valid insights into change and chance. For him, the Book of Changes represented not just a mysterious book of oracles.

In his hands, it emerges, as it did for C.G. Jung, as a vital key to humanity's age-old collective unconscious.